• 02
  • september
    2020

Informácie k začiatku roka

Vážení rodičia.

Prevádzka materskej školy bude od 7,00 hod. do 16,30 hod. (zatiaľ do 15. 09. 2020).
Dĺžka prevádzky je daná na základe rozhodnutia zriaďovateľa Mestskej časti – Bratislava, Podunajské Biskupice.
Odporúčaná adaptácia u novoprijatých detí bude prebiehať  dopoludnia od 02. 09. 2020 do 14. 09. 2020 (týka sa to všetkých detí, ktoré navštevujú 1.triedu, 6.triedu a 10. triedu.) Dĺžka pobytu bude po dohovore s triednou učiteľkou. 
Novoprijaté deti v iných triedach budú mať adaptáciu podľa pokynu triednej učiteľky.
Zákonní zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 
( Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021. 
( Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
( Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné vyhlásenie (príloha č. 3, www.minedu.sk) alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4, www.minedu.sk).
 ( Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy (nenosiť žiadne hračky, vankúšik, ktorý si prinesie nebude odnášať domov, fľaše s pitím si nechajú v skrinke). 
( V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 
Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania
 ( V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa podmienok materskej školy.
 ( Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. 
 ( Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy. 
( Zabezpečiť ucelené kolektívy detí v triedach a zrušiť triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí s rozličných tried („zberné“ triedy).
( Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Materská škola zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy.
 ( Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.          Vedenie školy. 

V prílohe najdete dokumenty potrebné k začiatku roka.

 

Dokumenty:

Zdravotný dotaznik Otvoriť
Vyhlasenie o bezinfekčnosti 9/20 Otvoriť