• 02
 • september
  2019

Víta vás nový školský rok

Do školičky, do škôlky…

Brány škôlky sa opäť otvoria a my sa už  tešíme na všetky detičky.

Informácie pre novoprijaté deti:

Príchod detí ráno:  ideálne od 7,00 do 8,00 hod

Čo potrebuje dieťa do škôlky:

Deti by mali chodiť do škôlky primerane oblečené vzhľadom na počasie, pretože sa hrajú vo vnútri v škôlke, ale aj vonku v areáli materskej školy. Obliekajte deťom odev,  v ktorom sa budú cítiť pohodlne a budú schopné sa samy obliecť a vyzliecť, aby sme spoločne podporovali ich samostatnosť.

 

Náhradné oblečenie do skrinky pre dieťa v prípade potreby (podľa ročného obdobia):

– tričko (krátky/dlhý rukáv),

– tenké tepláky/nohavice/legíny/krátke nohavice

– pančušky, či ponožky,

– spodná bielizeň,

– igelitové vrecúško na špinavú bielizeň.

Ďalej:

– pyžamo a vlastný vankúšik (označené menom dieťaťa na štítku …), pyžamko sa nosí na vypranie domov vždy v piatok (pokiaľ sa dieťa počas spánku pomočuje, tak sú potrebné jednorazové nepremokavé podložky na postieľku),

– prezuvky (nie šľapky, crocsy) označené menom dieťaťa,

– pohár plastový,

– hrebeň,

– kópiu preukazu poistenca,

– ostatné tlačivá dostanú rodičia od učiteliek na triede

O všetkých zmenách ktoré sa týkajú údajov na informačnom dotazníku  hlavne telefónne čísla a adresa bydliska, informujte v priebehu dochádzky triedne učiteľky.

 

Blíži sa september a s ním je spojený aj nástup nových detí do materskej školy. Deti robia prvé kroky do spoločnosti a rodičia sa stretávajú s pojmom adaptácia.  Je to proces prispôsobovania sa dieťaťa podmienkam rodinného, školského, mimoškolského prostredia. Uľahčite nástup vášho dieťaťa do materskej školy:

 • Pozitívne ho motivujte: rozprávajte o tom, prečo je škôlka pre detičky dôležitá a dobrá, že sa tu naučia množstvo nových vecí, spoznajú nových kamarátov a môžu sa hrať s inými hračkami než má doma.
 • Dieťa to potrebuje vedieť čo ho čaká, aký režim je v škôlke, hovorte s nimi o tom detailne.
 • Ranné lúčenie je pre všetkých veľmi náročné, preto sa pokúste toto obdobie vydržať a dôverovať skúseným učiteľkám.
 • Prvý týždeň je dieťa prítomné v materskej škole spravidla 2 – 3 hodiny denne : „O adaptačnom pobyte hovoríme najmä vo vzťahu k deťom zdravým, u ktorých je predpoklad, že by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu (a to vôbec nemusí ísť len o deti napr. 3 – ročné, lebo často krát majú adaptačné problémy aj deti napr. 5 – ročné, ktoré boli doposiaľ stredobodom pozornosti ich blízkych). Počas adaptačného pobytu môže dieťa navštevovať materskú školu aj celodenne, za predpokladu, že tomu predchádza postupná adaptácia a dieťa si rýchlo zvyklo, môže dôjsť k dohode medzi učiteľkou materskej školy a rodičom o tom, že sa zmení čas pobytu dieťaťa v materskej škole z napr. 2 – 3 hodín denne postupne na celý deň. Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je spolupráca zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami materskej školy. Po úspešnom ukončení adaptačného pobytu začne dieťa navštevovať materskú školu pravidelne v dohodnutom čase, t.j. buď na celodennú výchovu a vzdelávanie, alebo poldennú výchovu a vzdelávanie (na základe dohody zákonného zástupcu s triednou učiteľkou). V súlade s ustanovením § 59 ods. 4 školského zákona nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri mesiace. Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z.z. (§ 3 ods. 3) riaditeľka v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže na základe žiadosti rodiča alebo triednej učiteľky rozhodnúť o prerušení dochádzky do materskej školy na dohodnutý čas (v odôvodnenom preukázateľnom prípade).“ (MŠ Linzbothova 18, Školský poriadok šk. rok 2019/20)

Počas adaptačného procesu dieťa:

 • pozoruje,
 • spracováva množstvo podnetov a problémov,
 • nezaujíma sa o aktivity iných detí,
 • rozpráva ticho alebo vôbec,
 • nehrá sa, a ak áno, tak nie veľmi intenzívne,
 • je unavené hlukom a množstvom podnetov
 • je zdržanlivé,
 • niekedy trpí nechutenstvom, odmieta sa stravovať.
 • doma prežíva to, čo dospelí po namáhavom dni
 • chce si v kľude odpočinúť,
 • spracováva svoje dojmy a zážitky.

Úlohou rodiča počas adaptačného procesu je :                                

 • nelúčiť sa s dieťaťom dlho / pri dlhom lúčení dieťa zneistie,
 • po návšteve v MŠ dopraje dieťaťu možnosť odpočinku,
 • zosúlaďte režim doma s režimom v MŠ,
 • pokiaľ je to možné neprerušovať pobyt v MŠ.

Odhlasovanie dieťaťa zo stravy: deň vopred do 14,00 hod.

Zákonný zástupca odovzdáva dieťa ráno učiteľke a oboznámi ju so zmenami,  ak nastali v aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa.

Zákonný zástupca musí učiteľku informovať o tom, ak po dieťa príde splnomocnená osoba.

Zmeny týkajúce sa: telefónnych čísel, adresy a podobné, zákonný zástupca oznámi triednej učiteľke ihneď ako nastali.