Podmienky prijímania detí do MŠ

 

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice  budú na základe žiadostí zákonných zástupcov prijímať:

  • prednostne deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • prednostne 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť povinnú   

             školskú dochádzku,

  • prednostne deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou,
  • 3 – ročné deti, ktoré dovŕšia vek do 31.08. 2019 a staršie deti.

 

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie do materskej školy sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktorých zákonní zástupcovia majú trvalé bydlisko v mestskej časti.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy s podpisom obidvoch rodičov.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka školy.

Podmienkou  prijatia dieťaťa do materskej školy je ovládanie základných  hygienických  návykov / bez plienok/.

Písomné rozhodnutie o prijatí  alebo písomné rozhodnutie o neprijatí  vydá   riaditeľka   školy  do 31. augusta  2019.

V priebehu školského roka je možné umiestniť dieťa do materskej školy, avšak za predpokladu, že v materskej škole je voľná kapacita.

Bližšie informácie k prijímaniu detí do materskej školy poskytne zákonným zástupcom riaditeľka školy.


Dokumenty:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Otvoriť
Prijímanie detí do MŠ 2020 Otvoriť
Zápis do 1. ročníka 2020 Otvoriť
Podmienky prijímania detí do MŠ Otvoriť