Naše poslanie

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je:

dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania v materskej škole sú:

 

 1. zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými
 2. uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené
 3. inštitucionálne, školské prostredie
 4. podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu
 5. podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa
 6. sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie,
 7. umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania,
 8. uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí,
 9. identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečovať im podmienky na individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami,
 10. zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní,
 11. zabezpečovať dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti,
 12. získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí. (ŠPÚ, 2016, Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách)

 

Zameranie materskej školy

Materská škola je orientovaná na zámerný a intencionálny rozvoj osobnosti dieťaťa s perspektívnou orientáciou na aktívne pretváranie seba a sveta okolo. Škola je súčasťou sveta a preto všetko čo sa v nej „odohráva“, musí byť vnímané a deťom sprostredkované ako životná realita. Škola preto priamo vstupuje do života človeka s cieľom vybaviť ho potrebnými spôsobilosťami v každej oblasti. Materská škola uplatňuje humanistickú výchovu a vzdelanie a učí deti rešpektovať všeľudské etické a morálne hodnoty, kritickým myslením ich vedie k tolerancii názorov, rás, pohlavia. Materská škola si uvedomuje, že sa významne podieľa na komplexom rozvoji dieťaťa, jeho osobnosti, tvorivosti, schopnosti vnímať a objavovať svet okolo seba, mať radosť zo svojho rozvoja. Rovnako však mimoriadne prihliadame na príležitosť ponúknuť moderné vzdelávanie našim deťom. K nemu neodmysliteľne patria aj digitálne technológie vhodne integrované do edukácie a hier detí. V rámci environmentálnej výchovy prostredníctvom zaujímavých tvorivých hier, aktivít a zážitkov, priameho kontaktu so živým tvorom chceme upriamiť pozornosť detí na svet zvierat a zamyslieť sa nad miestom a aktívnou úlohou človeka v ňom, naučiť deti žiť v harmónii s prírodou a vážiť si hodnotu života každého živého tvora. Zameriavame sa na formovanie základov zdravého životného štýlu a to systematickou starostlivosťou o svoje zdravie a organizmus, konzumáciou ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, pravidelným pitným režimom, otužovaním, pripomínaním si svetových dní spojených so zdravým spôsobom života, ale najmä pohybovými aktivitami. V rámci zdravého životného štýlu vychádzame z projektu „Škola podporujúca zdravie“. Významné miesto zaujíma v materskej škole aj šport a pohybové aktivity a vytváranie priaznivej sociálnej a emocionálnej klímy. Posilňuje sa fyzické a psychické zdravie detí, učí ich vnímať pohyb ako každodennú súčasť života.

Ciele uplatňovania Zdravia a pohybu vo výchovno- vzdelávacom procese

 

 • Zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť.
 • Rozvíjať pozitívny vzťah k pravidelnému pohybu a športu.
 • Upevňovať fyzické a psychické zdravie prostredníctvom pohybových činností.
 • Osvojiť si nové pohybové zručnosti a zdokonaľovať pohybové schopnosti.
 • Prostredníctvom súťaží umožniť deťom citové zážitky a učiť sa vyrovnať s výhrou a prehrou.
 • Sprostredkovať informácie súvisiace so starostlivosťou o vlastné zdravie a presadzovanie zdravého životného štýlu.
 • Pravidelnými pohybovými aktivitami vplývať na telesnú hmotnosť a zdravý funkčný oporno – pohybový systém.
 • Pohybovými aktivitami ovplyvňovať zdravý rast dieťaťa, a to tak v spontánnej, ako i riadenej forme.