O Nás

Dvadsiateho siedmeho mája 1984 odbor školstva a kultúry Obvodného národného výboru Bratislava II. slávnostne otvoril na Prostrednej ulici 18 predškolské zariadenie Jasle – Materská škola. Jasle mali tri oddelenia pre 60 detí a štyri triedy materskej školy navštevovalo 120 detí. Tridsaťdva členný pedagogický, zdravotnícky a prevádzkový personál pracoval pod vedením riaditeľky – pedagogičky Anny Janotkovej a jej zástupkyne, vedúcej zdravotnej sestry Anny Bláhovej. K 31.6.1991 boli zrušené detské jasle a materská škola bola rozšírená o dve triedy. Od decembra 1991 bola do funkcie riaditeľky menovaná Elena Vörösová. Prvého januára 1998 sa táto materská škola stala súčasťou právneho subjektu Materskej školy Estónska 3, ktorého zriaďovateľom bol Okresný úrad Bratislava II., odbor školstva a kultúry a od 1.1.2003 Miestny úrad Bratislava Podunajské Biskupice. Prvého júna 1999 získali na základe vypracovaného projektu od Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva SR certifikát na zaradenie do národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Prvého januára 2004 vytvoril zriaďovateľ nový právny subjekt – Materskú školu, Linzbothova 18, s elokovanými triedami v objektoch materských škôl na Dudvážskej a Latorickej ulici. Do funkcie riaditeľky právneho subjektu bola vymenovaná Mgr. Eva Elexová, zástupkyňou sa stala Katarína Gotzmannová.

 

V súčasnosti má materská škola 30 zamestnancov, z toho21 pedagogických v desiatich triedach, 6 prevádzkových zamestnancov, 6 zamestnancov školského stravovania a 2 administratívne pracovníčky.


Riaditeľka: Mgr. Eva Elexová
Zástupkyňa: Slávka Vaškovičová

I. trieda: 3 - 4 ročné deti
II. trieda: 4 - 5 ročné deti
III. trieda: 4 - 5 ročné deti
IV. trieda: 4 - 5 ročné deti
V. trieda: 5 - 6 ročné deti
VI. trieda: 3 - 4 ročné deti
VII. trieda: 5 - 6 ročné deti
VIII. trieda: 5 - 6 ročné deti
IX. trieda: 4 - 5 ročné deti
X. trieda: 3 - 4 ročné deti

Ekonómka: Eva Sipavá
Vedúca školskej jedálne: Iveta Vargová


Galéria: