Elokované pracovisko na Dudvážskej 4

Slávnostne bola otvorená 30.8.1977. Jej prvou riaditeľkou bola až do roku 1985 Marta Hajzokvá. V školskom roku 1985/1986 bola do funkcie riaditeľky menovaná Martina Kozmonová. V januári 2001 bola poverená vedením školy Mária Vrablecová, ktorá vykonávala funkciu riaditeľky do júna 2003. v školskom roku 2003/2004 bola riaditeľkou Pamela Soboličová, ktorú vo funkcii vystriedala od 1.2.2005 opäť Mária Vrablecová. Začínali ako osemtriedna materská škola – dve triedy boli elokované v Základnej škole na Dudvážskej ulici. Dnes sú trojtriednou materskou školou. Počas trvania škôlky nadviazali na spoluprácu s Materskou školou Kitlická v Prahe. Materská škola sa zapojila do projektu Zdravá škola v školskom roku 2001/2002. Materská škola sa od januára 1998 stala súčasťou právneho subjektu Materskej školy Estónska 3, ktorého zriaďovateľom bol Okresný úrad školstva a kultúry a od 1.7.2002 Miestny úrad Bratislava – Podunajské Biskupice. Prvého januára 2004 bola vyňatá zo siete materských škôl a pričlenená k Materskej škole Linzbothova ako Elokované pracovisko na Dudvážskej 4

Pod vedením zástupkyne Evy Bacíkovej pracuje 12 zamestnancov, z toho 8 pedagogických v štyroch triedach a 4 prevádzkoví

Aktivity : Divadelné a kúzelnícke predstavenia, Zber papiera a plastov, Vodné zvieratá, Stretnutie s novými deťmi a rodičmi, Brigáda rodičov, Návšteva BBD, Depistáž, Karneval, Návšteva knižnice, Veľkonočné dielne, Návšteva dopravného ihriska, Besiedka- úcta k starším, Vystúpenie na Juniálese, Deň otcov, Výlet ku koncu školského roka, MDD, Brigáda s rodičmi, Tvorivé dieln

Projekty : Zelená škola- medzinárodný certifikát a vlajka, Tami- svetový deň mlieka a výživy, Zber elektrospotebičov, Medvedík Nivea, Olompiáda, Školské ovoci

Iné aktivity : Výučba anglického jazyka, Plavecký výcvik, Tanečná výchova, Tvorivé ručičky, MDD, Mikuláš, Deň matiek- besiedky, Rozlúčka s predškolákmi, Návšteva ZOO, Deň Zeme, Výchovné koncerty, Korčuľovanie, Keramický krúžok, Interaktívna pohybová činnosť Knick- Knac

 

  1. trieda:   3 - 4 ročné deti
  2. trieda:   3 - 4 ročné deti
  3. trieda:   4 - 5 ročné deti
  4. trieda:   5 - 6 ročné deti

Vedúca školskej jedálne: Natália Kvak