Naše poslanie

Hlavný cieľ

Dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Všeobecné ciele

Zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými. Uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené inštitucionálne, školské prostredie.

Zameranie

Materská škola je orientovaná na zámerný a intencionálny rozvoj osobnosti dieťaťa s perspektívnou orientáciou na aktívne pretváranie seba a sveta okolo. Škola je súčasťou sveta a preto všetko čo sa v nej „odohráva“, musí byť vnímané a deťom sprostredkované ako životná realita.